Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn - Police na linię kablową

Aktualności

 • Trwa odbiór zadania inwestycyjnego

  2017-03-29 09:56

  Trwa procedura odbioru zadania inwestycyjnego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Kontrakt zostanie zakończony po dostarczeniu przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów. 

 • Przekazanie dokumentacji powykonawczej

  2017-01-17 12:23

  Wykonawca przekazał dokumentację konieczną do rozliczenia, przed Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym, kontraktu na wykonanie zadania inwestycyjnego: "Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn - Police na linię kablową". 

 • Ostatnie prace formalnoprawne do rozliczenia kontaktu

  2016-11-04 10:43

  Wykonawca prowadzi ostatnie prace formalnoprawne zmierzające do rozliczenia kontraktu przed Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym zadanie inwestycyjne: "Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn - Police na linię kablową". 

 • Trwają prace formalnoprawne po zakończeniu budowy

  2016-08-24 11:35

  W dniu 15.04.2016 r. Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy. W dniu 21.04.2016 r. odebrał od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismo o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
  Trwają ostatnie prace formalnoprawne zmierzające do zakończenia zadania inwestycyjnego.  

 • Koniec prac budowlanych

  2016-05-18 15:16

  Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn - Police na linię kablową została zakończona. W połowie kwietnia ELBUD Warszawa, przesłał do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych. Zostały przeprowadzone próby obciążeniowe linii oraz pomiary pól elektroenergetycznych, które potwierdziły spełnianie wymaganych norm. 

 • Trwają ostatnie prace budowlane

  2016-04-03 11:47

  Trwają ostatnie prace związane z przebudową linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn-Police na słupy kablowe.
  W marcu wykonano m.in.:

  • Przy trwałym wyłączeniu linii przepięcie linii napowietrznej na słupy kablowe
  • Zakończenie montażu studni do chłodzenia kabli
  • Wprowadzenie do muf kable światłowodowe na słupie 141A
  • Zdjęcie przewodów fazowych i odgromowegp ze słupów przekroczeniowych 140 i 141 uwalniając rzekę Odrę
  • Zakończenie prac naciągowych w przęsłach 139-140A i 141A-142 i założenie mostków na słupach 139 i 140
  • Zakończenie prac związanych z wykonaniem głowic kablowych na słupie nr 141A
  • Wykonanie pomiarów i wprowadzenie do skrzynek łączeniowych pod głowicami światłowodów w kablu
  • Przeprowadzenie pomiarów dwóch torów przebudowywanej linii kablowej 220 kV Morzyczyn-Police
 • Artykuł o przebudowie

  2016-02-22 10:36

  W portalu 24kurier.pl pojawił się artykuł na temat inwestycji:

  "Na przełomie marca i kwietnia mają się zakończyć prace związane z przebudową linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Morzyczyn-Police. Odcinek biegnący nad wodą będzie zastąpiony kablami położonymi pod dnem. Inwestycja ułatwi rozwój żeglugi na Odrze."

  Więcej pod linkiem

 • Przebieg prac

  2016-02-11 10:41

  Zakończyło się wykonywanie obu przewiertów pod Odrą. Ponadto wciągnięto już kable do obu przewiertów oraz postawiono słup po stronie szczecińskiej.

  Do wykonania pozostaje jeszcze montaż i postawienie słupa po stronie goleniowskiej, wykonanie montażu osprzętu kablowego oraz przepięcie przewodów.

  Prace powinny zakończyć się, zgodnie z planem, na przełomie marca i kwietnia.

 • Zakończono realizację przewertu północnego

  2015-12-22 13:26

  Realizowane są prace budowlane. W dniu 4. 12. 2015 roku zakończono przewiert północy. 

  DSC01078 DSC00992

  DSC01004 

 • Ruszyły prace budowlane

  2015-11-24 10:40

  W październiku rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Morzyczyn - Police, które na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. prowadzi firma PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Przebudowa ułatwi rozwój transportu wodnego na Odrze.

  Inwestycja polega na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV  relacji Morzyczyn - Police, we fragmencie pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. Dotychczasowy odcinek napowietrzny zostanie zastąpiony linią kablową, która będzie zlokalizowana ok. 10 metrów pod dnem Odry. Prace budowlane obejmują wykonanie dwóch przewiertów w technologii HDD (Horizontal Direct Drilling - Horyzontalny Przewiert Sterowany), równolegle w odległości ok. 20 m od siebie. W ten sposób utworzone zostaną dwa tory, w których umiejscowiona będzie linia kablowa.

  Przebudowa linii przesyłowej jest konieczna w związku z inwestycją, realizowaną przez BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. na terenie zakupionym od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W nowym zakładzie produkowane będą konstrukcje stalowe, stanowiące elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (tzw. fundamenty kratownicowe), o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton każdy. Jeden z odcinków linii przebiegający przez Odrę ogranicza w obecnym kształcie możliwości transportu wielkogabarytowych ładunków droga wodną. Przebudowa linii Morzyczyn – Police wyeliminuje tę kolizję.

  Budowa Fabryki fundamentów jest jednym z istotnych elementów projektu, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu mającego na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego.

  „Przebudowa ułatwi żeglugę pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem, co zwiększy atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu. Jest również bardzo ważna dla przedsiębiorstw korzystających z transportu wodnego, np. zajmujących się tworzeniem dużych elementów do budowy morskich farm wiatrowych. Obecnie transport wysokich ładunków jest niemożliwy lub utrudniony właśnie z uwagi na istniejącą linię napowietrzną”. – podkreśla Jerzy Wierzchowski, Prezes Zarządu PBE ELBUD Warszawa.

  PBE ELBUD Warszawa dysponuje wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami koniecznymi do rozpoczęcia prac na terenie inwestycji. Zgodnie z planami wykonawcy prace budowlane mają zakończyć się do końca marca 2016 roku. Jerzy Wierzchowski zapewnia, że przebudowa nie będzie się wiązać z przerwami w dostawach prądu, a zmodernizowany odcinek linii będzie odpowiednio zabezpieczony i odizolowany.

  „Budowana linia kablowa będzie bezpieczna dla ludzi i otoczenia. Będzie spełniać wszystkie restrykcyjne normy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i hałasem”. – dodaje prezes Wierzchowski. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w miejscach dostępnych dla ludzi, dopuszczalny poziom pola nie może przekroczyć wartości 10 kV/m. W planowanej linii natężenie nie przekroczy 5 kV/m, będzie zatem dwukrotnie niższe niż obowiązująca norma. Wykonawca podkreśla również, że prowadzone prace nie wpłyną na utrudnienia w żegludze.

  Generalnym wykonawcą Inwestycji jest firma PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. wybrana na drodze przetargu publicznego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Rolę inżyniera kontraktu prowadzącego nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji pełni PSE Inwestycje S.A. 

 • Przygotowania formalnoprawne na ukończeniu

  2015-09-21 15:30

  W dniu 10.08.2015 Wykonawca otrzymał z Ministerstwa Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych decyzję o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanego przejścia przewiertem sterowanym HDD linii kablowej 220 kV Morzyczyn-Police pod rzeka Odra w Szczecinie (w rejonie miejscowości Inoujscie)”

  W dniu 13.08.2015 odbyło się spotkanie robocze w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie złożonego w dniu 21.07.2015 wniosku o pozwolenie na budowę. Wykonawca w dniu 26 sierpnia 2015 r. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, tuż po podpisaniu aktu notarialnego z Urzędem Morskim w Szczecinie uzupełnił wniosek z dnia 21.07.2015 r. o oświadczenie na temat prawa do dysponowania właściwą nieruchomością na cele budowlane.

  W dniu 26 sierpnia został podpisany akt notarialny Repetytorium A nr 2798/2015 w sprawie użytkowania wewnętrznych wód morskich w obszarze portu morskiego w Szczecinie oraz prawa do dysponowania gruntem działki obr 3005 Szczecin (rzeka Odra). 

 • Kolejne decyzje dotyczące inwestycji

  2015-07-30 14:44

  W dniu 06.07.2015 r. wykonawca otrzymał opinię z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z, której wynika, że ULC nie wnosi uwag i zastrzeżeń w kwestii lokalizacji odcinka sieci elektroenergetycznej. Wcześniej, 16.06.2015 r. Wykonawca otrzymał podobną opinię od Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych.

  W dniu 24.07.2015 r. Wykonawca otrzymał pismo z od Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o zatwierdzeniu projektu decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską projektowanej inwestycji. 

   

 • Uzyskano pozwolenie wodnoprawne

  2015-06-29 12:20

  W dniu 01.06.2015 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Szczecin, z wnioskiem o wprowadzenie zmian o pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca w dn. 15.06.2015. otrzymał zawiadomienie, o pozytywnym zakończeniu procedowania w tej sprawie oraz przesłaniu przygotowanej decyzji do zaopiniowania przez Urząd Morski w Szczecinie. Finalna decyzja Prezydenta Miasta została wydana w dn. 24.06.2015 r. 

 • Przygotowania inwestycji

  2015-06-02 13:34

  W dniu 20.05.2015 r. wykonawca otrzymał zawiadomienie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Szczecin o zakończeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odcinek w obszarze miasta Szczecina.

  W dniu 18.05.2015 r. wykonawca przesłał wniosek do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej o opinię dotyczącą odcinka na obszarze Miasta Szczecin (720m).

  W dniu 26.05.2015 wykonawca wystąpił do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Szczecin o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla podłoża słupa oraz lądowego odcinka przewiertu na terenie Szczecina. 

  W dniu 21.05.2015 r. wykonawca wystąpił do Ministerstwa Ochrony Środowiska, Wydział Geologii i Koncensji Gelogicznych o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na obszar wewnętrznych dróg morskich. 

 • Kontynuacja prac przygotowawczych

  2015-05-12 12:20

  Generalny Wykonawca został poinformowany o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z przedmiotem inwestycji. W dniu 23 kwietnia w urzędzie Miasta Szczecin omówiono tematy związane z pozwoleniem wodnoprawnym wydawanym w zakresie miasta Szczecina na odcinek lądowy i wodny. Wydanie decyzji powinno nastąpić w połowie maja. 

  Uzyskano decyzję z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o zwolnieniu z zakazów w obszarze zalewowym

  W dniu 24.04.2015 r. w Urzędzie Morskim w Szczecinie zostały omówione tematy związane z oznakowaniem nawigacyjnym dla budowy linii kablowej i ułożenia kabli i światłowodowych pod dnem rzeki Odry.

 • Prace przygotowawcze w marcu

  2015-04-02 16:39

  W marcu na spotkaniu z w urzędzie Gminy i Miasta Goleniów omówiono sprawy związane z pozyskaniem Decyzji o Warunkach Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. 

  W dniu 13.03.2015 r. w RZGW Szczecin odbyło się spotkanie w sprawie złożonego wniosku o odstępstwo od zakazów lokalizowania obiektów w terenie zalewowym zgodnie z art. 88 Prawo wodne. Równolegle uzgadniane są WLICP złożone w Goleniowie dla działek 456 i 2/9.

  W trakcie wizji lokalnej na terenie planowanych prac, po prawej stronie Odry, dokonano inwentaryzacji drzew pojedynczych pod kątem projektów budowlanych i wykonawczych. Wstępnie ustalono wysokość słupów. 

 • Nowe wnioski i spotkania w ramach przygotowań do inwestycji

  2015-03-20 13:24

  Na spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów omówiono sprawy związane z pozyskaniem Decyzji o Warunkach Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji w dniu 06.02.2015

  Na spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Gospodatki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Goleniowie omówiono kwestię pozyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane oraz sprawę służebności przesyłu. Złożono odpowiedni wniosek w powyższej sprawie. Spotkanie odbyło się 20.02.2015 r. 

 • Styczniowe przygotowania do inwestycji

  2015-01-30 15:00

  W styczniu, w ramach przygotowań do realizacji inwestycji:

  • Przedstawiciele wykonawcy spotkali się w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów z zastępcą dyrektora a następnie z Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Na spotkaniach omówiono tematy związane z pozyskaniem Decyzji o Warunkach Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz w celu ustalenia dysponenta jednej z działek objętych inwestycją. 
  • Wykonawca w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, na spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ustalił szczegóły dotyczące dokumentacji koniecznej do złożenia pisma dotyczacego prawa do dysponowania gruntem leżącym w dyspozycji Starostwa.
  • Wykonawca odbył spotkanie w RDOŚ w sprawie monitorowania postępu w procedowaniu złożonego w dniu 27.01.2015 wniosku o DUŚ.
  • Przedstawiciele ERBUD wraz z przedstawicielami IK uczestniczyli w spotkaniu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim mającym na celu omówienia szczegółowych zagadnień w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
  • Odbyły się spotkania z firmą MILEX w sprawie uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane po zachodniej stronie Odry.
 • Decyzja Urzędu Morskiego w Szczecinie dotyczaca inwestycji

  2015-01-05 15:38

  W grudniu przedstwiciele ELBUD Warszawa odebrali decyzję nr 1/2014 z 20.11.2014 zezwalającą na ułożenie i utrzymanie pod dnem rzeki dwutorowej linii kablowej 220 kV (w załączniku). Zgodnie z obowiązującym prawem decyzja jest odpowiednikiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie wewnętrznych wód morskich. 

 • Trwają prace projektowe

  2014-12-01 16:08

  Trwają prace projektowe i przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.

  Na początku października złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o decyzję środowiskową. W ramach rozpoczętej procedury odbyły się uzgodnienia z oddziałami SANEPID.

  Prowadzone są również konsultacje w Urzędzie Morskim dotyczące wydania pozwolenia na układanie podmorskich kabli na morskich wodach wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Szczecinie. Uzgadniana jest decyzja  na badania geologiczne.

  Odbyły się również indywidualne spotkania z użytkownikami wieczystymi i dzierżawcami nieruchomości, po obu brzegach Odry.  

 • Odbyły się spotkania z mieszkańcami

  2014-10-13 10:24

  W zapowiadanych terminach odbyły się spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy i Miasta Goleniów oraz Miasta Szczecin. Na spotkaniach przedstawiono firmy zaangażowane w realizację inwestycji, przedstawiono plany dotyczace budowy (technikę budowy, harmonogram, wpływ na środowisko) oraz przekazano informację dla właścicieli gruntów. 

 • Spotkania dla mieszkańców Goleniowa i Szczecina

  2014-10-03 14:19

  Generalny Wykonawca planowanych prac modernizacyjnych zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne na temat inwestycji. Spotkania odbędą się:

  • w dniu 7 października 2014 r. o godzinie 17:00, w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów, Plac Lotników 1;
  • w dniu 8 października 2014 r. o godzinie 18:00,  w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 10 przy Osiedlowym Centrum Sportu i Rekreacji w Szczecinie, ul. Karpacka 29 (sala 48).

  W trakcie spotkań przedstawiciele ELBUD Warszawa będą udzielać wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji i zasad jej realizacji oraz na temat procedur ustanowienia służebności przesyłu i metody szacowania należnych wynagrodzeń, zasad na jakich Wykonawca będzie zawierał umowy z właścicielami nieruchomości, zakładanych terminów prac budowlanych i kwestii odszkodowań wynikajacych z ewentualnych szkód powstałych przy budowie.

 • Spotkanie przedstawicieli PBE ELBUD Warszawa z Wiceburmistrzem Gminy i Miasta Goleniów

  2014-09-29 18:38

  Na spotkaniu przedstawicieli PBE ELBUD Warszawa, z Wiceburmistrzem Gminy i Miasta Goleniów – Tomaszem Banachem, reprezentanci generalnego wykonawcy przedstawili Wiceburmistrzowi podstawowe informacje na temat planowanej inwestycji. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 22 września w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów.

 • Spotkanie PBE ELBUD Warszawa z Bogdanem Jaroszewiczem Wiceprezydentem Miasta Szczecin

  2014-09-29 18:37

  W Urzędzie Miasta Szczecin odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Bogdanem Jaroszewiczem poświęcone inwestycji. Na spotkaniu, które odbyło się 4 września reprezentanci PBE ELBUD Warszawa przedstawili podstawowe informacje na temat projektu (m.in. przebieg prac budowlanych, korzyści z inwestycji oraz jej wpływ na środowisko).

 • Umowa na Przebudowę odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn-Police na linię kablową

  2014-09-29 18:37

  Umowa o przebudowie odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn-Police została podpisana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., a Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD sp. z o.o. w dniu 28.04.2014 r. Generalny Wykonawca został wybrany na podstawie przetargu.